فرآیند کلر- آلکالی

کلر-آلکالی (Chloralkali or Chlor-Alkali) یک فرایند صنعتی برای الکترولیز نمک (NaCl) است که در نتیجه آن گاز کلر و سود کاستیک (NaOH) تولید می­شود. در این فرایند از آب نمک به عنوان خوراک استفاده می­شود و محصولات دیگری مانند هیدروژن، آب ژاول و اسیدکلریدریک نیز تولید می­گردند. در صورتی که به جای سدیم­ کلراید از کلسیم ­کلراید یا پتاسیم­ کلراید استفاده شود، به جای سود کاستیک به ترتیب کلسیم هیدروکسید یا پتاسیم هیدروکسید خواهیم داشت. این فناوری به دلیل استفاده از الکترولایزر انرژی برق بسیار زیادی مصرف می­نماید.

با توجه به تولید یک مول هیدروژن به ازای هر مول کلر، یکی از راه­های مصرف هیدروژن تولید اسیدکلریدریک و راه دیگر استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت می باشد.

سه روش کلی برای تولید کلر و سودکاستیک وجود دارد که شامل روش سلول جیوه (Mercury Cell Method)، روش سلول دیافراگمی (Diaphragm Cell Method) و روش سول  غشاءی (Membrane Cell Method) است.

روش اول به دلیل آزاد شدن مقدار زیادی جیوه و آسیب به محیط زیست منسوخ شده است. با توجه به بازده انرژی مناسب و سازگاری با محیط زیست، روش سلول غشاءی با بیشترین استقبال در بین روش­های دیگر مواجه شده است. در شکل زیر نمایی از روش سلول غشاءی قابل مشاهده است:

فرآیند کلر آلکالی

در قسمت کتابخانه دیجیتال می­توانید انواع روش­های تولید کلر را به صورت تصویری مشاهده نمایید.